Suoraan sisältöön

Länsisatama, Jätkäsaaren asuntoreformikortteli - Västra hamnen, Busholmens bostadsreformkvarter


Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Jätkäsaaren asuntoreformikortteli

Kaupunkiympäristölautakunta on 12.10.2021 § 553 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20077 ja katualueet, piirustus nro 12663, Jätkäsaaren asuntoreformikortteli. Dnro HEL 2020-006591.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12663

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12663

Helsingissä 15.10.2021


Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Busholmens bostadsreformkvarter

Stadsmiljönämnden har 12.10.2021 § 553 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20077 och gatuområden, ritning nr 12663, Busholmens bostadsreformkvarter. Dnr HEL 2020-006591.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12663

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12663

Helsingfors 15.10.2021


JAA
15.10.2021 08:00