Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Malminkartanontie 1 - Godkännande av detaljplan: Kånala, Malmgårdsvägen 1

Asemakaavan hyväksyminen: Konala, Malminkartanontie 1 

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.5.2020 § 315 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Konala, kortteli 32043, tontit 7 ja 8 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12636, Malminkartanontie 1. Dnro HEL 2019-004460.  

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12636 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12636

Helsingissä 5.6.2020


Godkännande av detaljplan: Kånala, Malmgårdsvägen 1 

Stadsmiljönämnden har 26.5.2020 § 315 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kånala, kvarteret 32043, tomterna 7 och 8 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12636, Malmgårdsvägen 1. Dnr HEL 2019-004460. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12636

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12636

Helsingfors 5.6.2020


JAA
05.06.2020 15:27