Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Lauttasaari, Kotkavuori - Godkännande av detaljplan: Drumsö, Örnberget

Asemakaavan hyväksyminen: Lauttasaari, Kotkavuori 

Kaupunkiympäristölautakunta on 26.5.2020 § 314 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Lauttasaari, Kotkavuori, tontti 31035/2 (piirustus nro 12529): Gyldénintie 2. Dnro HEL 2017-013132.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12529 

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12529

Helsingissä 5.6.2020


Godkännande av detaljplan: Drumsö, Örnberget 

Stadsmiljönämnden har 26.5.2020 § 314 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område, och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft: 

Drumsö, Örnberget, tomten 31035/2 (ritning nr 12529): Gyldénsvägen 2. Dnr HEL 2017-013132. 

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12529

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12529

Helsingfors 5.6.2020JAA
05.06.2020 15:41