Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Herttoniemi, Puusepänkadun korttelit - Detaljplan som trätt i kraft: Hertonäs, kvarteren vid Snickaregatan

Kaupunginvaltuuston 14.11.2018, § 374, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Herttoniemi, Herttoniemen yritysalue, osa tonttia 43057/9 ja tontit 43057/10 ja 11, piirustus nro 12366, Puusepänkadun korttelit, dnro HEL 2014-004702.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 29.10.2019 hylännyt valitukset, eikä korkein hallinto-oikeus ole 24.11.2020 myöntänyt valittajille asiassa valituslupaa.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12366

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12366

Helsingissä 9.12.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 14.11.2018, § 374, har trätt i kraft:

Hertonäs, Hertonäs företagsområde, del av tomten 43057/9 och tomterna 43057/10 och 11, ritning nr 12366, kvarteren vid Snickaregatan, dnr HEL 2014-004702.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 29.10.2019 förkastat besvären, och högsta förvaltningsdomstolen har genom sitt beslut 24.11.2020 inte beviljat den som överklagat besvärstillstånd i saken.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12366

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12366

Helsingfors 9.12.2020


JAA
09.12.2020 08:00