Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava, lukuun ottamatta asemakaavassa osoitettua kahta korttelia: Laajasalo, Kruunuvuori - Detaljplan som trätt i kraft, med undantag för två i detaljplanen angivna kvarter: Degerö, Kronberget

Kaupunginvaltuuston 13.6.2018, § 182, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan lukuun ottamatta asemakaavassa osoitettua kahta korttelia:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49316 ja 49319–49326, lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueet sekä Laajasalo, Kruunuvuorenranta, kortteli 49277, lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueet, muodostuvat uudet korttelit 49316 ja 49319-49326, piirustus 12330 osat A ja B, Kruunuvuori, dnro HEL 2011-004059.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 221 määrätä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330 osat A ja B tulemaan osittain voimaan, ennen lainvoimaisuutta, Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osalta, joihin valitukset eivät kohdistuneet.

Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 8.3.2019. Valittajat valittivat korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus myönsi 30.10.2020 toiselle valittajalle valitusluvan osittain ja hyväksyi valituksen osittain kumoten Helsingin hallinto-oikeuden ja Helsingin kaupunginvaltuuston päätökset asemakaavassa osoitettujen asuinkerrostalojen kortteleiden AK 49317 ja 49318 osalta. Muilta osin valituslupahakemukset hylättiin.

Tällä kuulutuksella asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 tulee kokonaisuudessaan voimaan lukuun ottamatta asemakaavassa osoitettuja asuinkerrostalojen kortteleita AK 49317 ja 49318.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12330 osa A

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12330 osa B

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330 selostus

Helsingissä 7.12.2020


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 13.6.2018, § 182, har trätt i kraft, med undantag för två i detaljplanen angivna kvarter:

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49316 och 49319–49326 samt närrekreations-, vatten-, naturskydds-, gatu-, park- och småbåtshamnområden samt Degerö, Kronbergsstranden, kvarteret 49277 samt närrekreations-, special-, gatu- och trafikområden, de nya kvarteren 49316 och 49326–49326 bildas, ritning nr 12330 del A och B, Kronberget, dnr HEL 2011-004059.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Stadsstyrelsen beslutade 30.3.2020, § 221, bestämma att detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12330 del A och B delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för Hundholmsvägen och områdena söder om denna, som överklagandet inte gällde.

Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 8.3.2019. De som överklagat anförde besvär hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen beviljade 30.10.2020 den ena som överklagat partiellt besvärstillstånd och godkände delvis besvären genom att upphäva Helsingfors förvaltningsdomstols och Helsingfors stadsfullmäktiges beslut i fråga om de i detaljplanen angivna kvarteren för flervåningshus AK 49317 och 49318. I övrigt förkastades ansökningarna om besvärstillstånd.

Genom denna kungörelse träder detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12330 i sin helhet i kraft, med undantag för de i detaljplanen angivna kvarteren för flervåningshus AK 49317 och 49318.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12330 osa A

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12330 osa B

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12330

Helsingfors 7.12.2020


JAA
07.12.2020 12:33