Suoraan sisältöön

Asemakaava nähtävillä: Taka-Töölö, Meilahti, Pasila, Laakso, Laakson yhteissairaala - Detaljplan framlagd: Bortre Tölö, Mejlans, Böle, Dal, Dals samsjukhus

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 4.12.2020–15.1.2021:

Taka-Töölö, puisto- ja katualueet, Meilahti, maanalaiset tilat osalla tonteista 520/6, 15526/5 ja 9, 15529/7, 15601/2 sekä puisto- ja katualueilla, Pasila, Länsi-Pasila, osa tonttia 17061/2 sekä katualuetta, maanalaiset tilat osalla tonttia 17061/2 sekä puisto- ja katualueilla, Laakso, kortteli 18626 sekä puisto-, suojaviher- ja katualueet, maanalaiset tilat tontilla 604/54 sekä osalla tontteja 604/52, 56, 65, 67 ja 69 sekä puisto-, lähivirkistys- urheilu- ja katualueilla sekä yleiseen ulkoilukäyttöön varattavalla retkeilyalueella, piirustus nro 12681, Laakson yhteissairaala, dnro HEL 2017-003866.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12681

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12681

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Poikkeustilanteen aikana kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelu palvelee puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa
(https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot).

Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja osoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 4.12.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 4.12.2020–15.1.2021:

Bortre Tölö, park- och gatuområden, Mejlans, underjordiska utrymmen på en del av tomterna 520/6, 15526/5 och 9, 15529/7, 15601/2, samt park- och gatuområden, Böle, Västra Böle, del av tomten 17061/2 samt gatuområde, underjordiska utrymmen på en del av tomten 17061/2 samt park- och gatuområden, Dal, kvarteret 18626 samt park-, skyddsgrön- och gatuområden, underjordiska utrymmen på tomten 604/54 och på en del av tomterna 604/52, 56, 65, 67 och 69 samt park-, närrekreations-, idrotts- och gatuområden samt utflyktsområde för allmän friluftslivanvändning, ritning nr 12681, Dals samsjukhus, dnr HEL 2017-003866.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12681

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12681

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Under undantagsläget kan stadsmiljösektorns kundtjänst nås på telefonnumret 09 310 22111 och på webben (https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/sv/kontaktuppgifter-och-respons).

Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslaget. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 4.12.2020


JAA
04.12.2020 00:00