Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Oulunkylä, Lämpökuja 6 - Godkännande av detaljplan: Åggelby, Värmegränden 6

Kaupunginvaltuusto on 11.11.2020, § 316, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Oulunkylä, Patola, tontti 28052/17, piirustus nro 12584, Lämpökuja 6, dnro HEL 2018-007882.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12584

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12584

Helsingissä 26.11.2020


Stadsfullmäktige har 11.11.2020, § 316, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Åggelby, Dammen, tomten 28052/17, ritning nr 12584, Värmegränden 6, dnr HEL 2018-007882.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12584

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12584

Helsingfors 26.11.2020


JAA
26.11.2020 08:15