Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Saukonkadun asuinkortteli - Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Uttergatans bostadskvarter

Kaupunginvaltuusto on 4.11.2020, § 298, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, Jätkäsaari, kortteli 20062 ja katualue, piirustus nro 12643, Saukonkadun asuinkortteli, dnro HEL 2019-006810.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12643

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12643

Helsingissä 26.11.2020


Stadsfullmäktige har 4.11.2020, § 298, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Västra hamnen, Busholmen, kvarteret 20062 och gatuområde, ritning nr 12643, Uttergatans bostadskvarter, dnr HEL 2019-006810.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12643

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12643

Helsingfors 26.11.2020


JAA
26.11.2020 08:00