Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Haaga, Tunnelitie 8 - Detaljplan som trätt i kraft: Haga, Tunnelvägen 8

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020, § 228, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Haaga, Etelä-Haaga, tontti 29050/1, piirustus nro 12639, Tunnelitie 8, dnro HEL 2019-008301.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12639

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12639

Helsingissä 20.11.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2020, § 228, har trätt i kraft:

Haga, Södra Haga, tomten 29050/1, ritning nr 12639, Tunnelvägen 8, dnr HEL 2019-008301.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12639

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12639

Helsingfors 20.11.2020


JAA
20.11.2020 08:00