Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Oulunkylä, Oulunkylän tori 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Åggelby, Åggelbytorget 1

Kaupunginvaltuuston 23.9.2020, § 227, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Oulunkylä, Patola, tontti 28054/3, piirustus nro 12644, Oulunkylän tori 1, dnro HEL 2017-011938.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12644

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12644

Helsingissä 20.11.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 23.9.2020, § 227, har trätt i kraft:

Åggelby, Dammen, tomten 28054/3, ritning nr 12644, Åggelbytorget 1, dnr HEL 2017-011938.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12644

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12644

Helsingfors 20.11.2020


JAA
20.11.2020 08:00