Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Stansvikinkallio - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Stansviksberget

Kaupunginvaltuuston 14.3.2018, § 64, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Kruunuvuorenranta, korttelit 49332–49342, lähivirkistys- ja katualueet sekä Laajasalo, Kruunuvuorenranta, lähivirkistysalue. Asemakaavan muutoksen myötä muodostuvat uudet korttelit 49332–49342, piirustus nro 12410, Stansvikinkallio, dnro HEL 2015-004954.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus kumosi 13.6.2019 kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunki valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus, hyläten samalla valitukset, kumosi 30.10.2020 Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen, joten Helsingin kaupunginvaltuuston päätös 14.3.2018, § 64, jää voimaan.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12410

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, piirustus nro 12410

Helsingissä 18.11.2020


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 14.3.2018, § 64, har trätt i kraft:

Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49332–49342 och närrekreations- och gatuområden samt Degerö, Kronbergsstranden, närrekreationsområde. Genom detaljplaneändringen bildas de nya kvarteren 49332–49342, ritning nr 12410, Stansviksberget, dnr HEL 2015-004954.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol upphävde 13.6.2019 stadsfullmäktiges beslut. Staden överklagade beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen. Högsta förvaltningsdomstolen, samtidigt som den förkastade besvären, upphävde 30.1.2020 Helsingfors förvaltningsdomstols beslut, och därmed förblir Helsingfors stadsfullmäktiges beslut 14.3.2018, § 64, gällande.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12410

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12410

Helsingfors 18.11.2020


JAA
18.11.2020 08:00