Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kallio, Hakaniemen hotelli - Detaljplan som trätt i kraft: Berghäll, Hagnäs hotell

Kaupunginvaltuuston 29.8.2018, § 220, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kallio, Siltasaari, katu- ja vesialueet, muodostuu uusi kortteli 11208, piirustus nro 12478, Hakaniemen hotellidnro HEL 2017-009234.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 15.8.2019 osin jättänyt tutkimatta ja muutoin hylännyt valituksen. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 15.10.2020 hylännyt valituslupahakemuksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12478

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12478

Helsingissä 20.10.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 29.8.2018, § 220, har trätt i kraft:

Berghäll, Broholmen, gatu- och vattenområden, det nya kvarteret 11208 bildas, ritning nr 12478, Hagnäs hotell, HEL 2017-009234.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 15.8.2019 beslutat delvis avvisa och i övrigt förkasta besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 15.10.2020 beslutat förkasta ansökan om besvärstillstånd.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12478

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12478

Helsingfors 20.10.2020


JAA
20.10.2020 08:00