Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kauppamyllyntien ympäristö - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Handelskvarnsvägens omgivning

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020, § 188, hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysalue sekä Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto, tontit 45200/6 ja 8, 45196/2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueet, muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralue, piirustus nro 12646, Kauppamyllyntien ympäristö, dnro HEL 2017-012228.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12646

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12646

Helsingissä 15.10.2020


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2020, § 188, har trätt i kraft:

Botby, Kvarnbäcken, det nya kvarteret 45279 och närrekreationsområde bildas samt Botby, Kvarnbäcken och Kasåker, tomterna 45200/6 och 8, 45196/2, 3, 6, 11, 12 och 20 samt närrekreations-, gatu-, spårtrafik- och skyddsgrönområde, de nya kvarteren 45234 och 45279 samt gatu-, närrekreations- och skyddsgrönområde bildas, ritning nr 12646, Handelskvarnsvägens omgivning, dnr HEL 2017-012228.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12646

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12646

Helsingfors 15.10.2020


JAA
15.10.2020 09:19