Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Itäkeskuksen Jokerikortteli - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Östra centrums Jokerkvarter

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020, § 187, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Itäkeskus, kortteli 45172 sekä katu- ja raideliikennealueet, muodostuu uusi kortteli 45057, piirustus nro 12633, Itäkeskuksen Jokerikortteli, dnro HEL 2018-010884.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12633

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12633

Helsingissä 15.10.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2020, § 187, har trätt i kraft:

Botby, Östra centrum, kvarteret 45172 samt gatu- och spårtrafikområden, det nya kvarteret 45057 bildas, ritning nr 12633, Östra centrums Jokerkvarter, dnr HEL 2018-010884.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12633

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12633

Helsingfors 15.10.2020


JAA
15.10.2020 00:00