Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Malmi, Askartie 2 - Detaljplan som trätt i kraft: Malm, Askarslättsvägen 2

Kaupunginvaltuuston 26.8.2020, § 186, hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Malmi, Ylä-Malmi, tontti 38139/4, piirustus nro 12622, Askartie 2, dnro HEL 2018-007524.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12622

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12622

Helsingissä 15.10.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.8.2020, § 186, har trätt i kraft:

Malm, Övre Malm, tomten 38139/4, ritning nr 12622, Askarslättsvägen 2, dnr HEL 2018-007524.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12622

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12622

Helsingfors 15.10.2020


JAA
15.10.2020 00:00