Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi ja Etu-Töölö, Marian kasvuyrityskampus - Godkännande av detaljplan: Kampen och Främre Tölö, Maria campus för tillväxtföretag

Kaupunginvaltuusto on 9.9.2020, § 198, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, kortteli 4170 sekä katualueet ja Etu-Töölö, katualue, muodostuu uusi kortteli 4176, piirustus nro 12629, Marian kasvuyrityskampus, dnro HEL 2012-006163.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12629

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12629

Helsingissä 25.9.2020


Stadsfullmäktige har 9.9.2020, § 198, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, kvarteret 4170 samt gatuområden och Främre Tölö, gatuområde, det nya kvarteret 4176 bildas, ritning nr 12629, Maria campus för tillväxtföretag, dnr HEL 2012-006163.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12629

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12629

Helsingfors 25.9.2020


JAA
25.09.2020 09:30