Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Kruununhaka, Sörnäinen, Kallio, Hakaniemenranta - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Kronohagen, Sörnäs, Berghäll, Hagnäskajen

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020, § 112, hyväksynyt Kruununhaan venesataman ja vesialueen, Sörnäisen, Vilhonvuoren puisto-, vesi- ja katualueiden, Kallion, Siltasaaren vesi- ja katualueiden sekä Kruununhaan puisto-, vesi- ja katualueiden; Sörnäisen, Vilhonvuoren, venesataman ja katualueen; Kallion, Siltasaaren, korttelin 206 sekä vesi- ja katualueiden (muodostuvat uudet korttelit 10397, 11207 ja 11209) asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, piirustus nro 12575, Hakaniemenranta, dnro HEL 2013-002028.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu hallinto-oikeuteen. Kaupunginhallitus päätti 31.8.2020, § 502, määrätä Hakaniemenrannan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12575 tulemaan osittain voimaan, ennen lainvoimaisuutta lukuun ottamatta Kruununhaan kaupunginosan alueita sekä nykyisiä ja tulevia vesialueita.

Tällä kuulutuksella asemakaava ja asemakaavan muutos piirustus nro 12575 tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin, dnro HEL 2013-002028.

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kartta, piirustus nro 12575, josta ilmenee voimaan määrättävät alueet.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12575

Helsingissä 11.9.2020


Stadsfullmäktige har 8.4.2020, § 112, godkänt en detaljplan och detaljplaneändring för
Kronohagen, småbåtshamn och vattenområde, Sörnäs, Vilhelmsberg, park-, vatten- och gatuområden, Berghäll, Broholmen, vatten- och gatuområden samt Kronohagen, park-, vatten- och gatuområden; Sörnäs, Vilhelmsberg, småbåtshamn och gatuområde; Berghäll, Broholmen, kvarteret 206 samt vatten- och gatuområden, de nya kvarteren 10397, 11207 ja 11209 bildas, ritning nr 12575, Hagnäskajen, dnr HEL 2013-002028.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats hos förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 31.8.2020, § 502, förordna att detaljplanen och detaljplaneändringen nr 12575 för Hagnäskajen delvis träder i kraft innan den vunnit laga kraft, frånsett områden i stadsdelen Kronohagen och nuvarande och framtida vattenområden.

Genom denna kungörelse träder detaljplanen och detaljplaneändringen, ritning nr 12575, i kraft utom för de delar som överklagandet gäller, dnr HEL 2013-002028.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12575, varav det framgår för vilka områden den träder i kraft.

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12575

Helsingfors 11.9.2020


JAA
11.09.2020 08:15