Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Suomenlinna, Vallisaari ja Kuninkaansaari - Godkännande av detaljplan: Sveaborg, Skanslandet och Kungsholmen

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020, § 189, päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Suomenlinna, Vallisaari, Kuninkaansaari, Reimarisaari, Pukkisaari, Kukipaasi ja Haminasalmenpaasi sekä suojelu- ja vesialueet, piirustus nro 12560, Vallisaari ja Kuninkaansaari, dnro HEL 2014-000892.

Asemakaavan kartta, piirustus nro 12560

Asemakaavan selostus, piirustus nro 12560

Helsingissä 4.9.2020


Stadsfullmäktige har 26.8.2020, § 189, fattat beslut om en detaljplan för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sveaborg, Skanslandet, Kungsholmen, Remmarholmen, Bockholmen, Kugghällen och Hamnsundshällen samt skydds- och vattenområden, ritning nr 12560, Skanslandet och Kungsholmen, dnr HEL 2014-000892.

Detaljplans karta, ritning nr 12560

Detaljplans beskrivning, ritning nr 12560

Helsingfors 4.9.2020


JAA
04.09.2020 14:00