Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Kauppamyllyntien ympäristö - Godkännande av detaljplan: Botby, Handelskvarnsvägens omgivning

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020, § 188, päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Myllypuro, muodostuu uusi kortteli 45279 ja virkistysalue sekä Vartiokylä, Myllypuro ja Roihupelto, tontit 45200/6 ja 8, 45196/2, 3, 6, 11, 12 ja 20 sekä virkistys-, katu-, raideliikenne- ja suojaviheralueet, muodostuvat uudet korttelit 45234 ja 45279 sekä katu-, virkistys- ja suojaviheralue, piirustus nro 12646, Kauppamyllyntien ympäristö, dnro HEL 2017-012228.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12646

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12646

Helsingissä 4.9.2020


Stadsfullmäktige har 26.8.2020, § 188, fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Kvarnbäcken, det nya kvarteret 45279 och närrekreationsområde bildas samt Botby, Kvarnbäcken och Kasåker, tomterna 45200/6 och 8, 45196/2, 3, 6, 11, 12 och 20 samt närrekreations-, gatu-, spårtrafik- och skyddsgrönområde, de nya kvarteren 45234 och 45279 samt gatu-, närrekreations- och skyddsgrönområde bildas, ritning nr 12646, Handelskvarnsvägens omgivning, dnr HEL 2017-012228.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12646

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12646

Helsingfors 4.9.2020


JAA
04.09.2020 14:00