Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Itäkeskuksen Jokerikortteli - Godkännande av detaljplan: Botby, Östra centrums Jokerkvarter

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020, § 187, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Itäkeskus, kortteli 45172 sekä katu- ja raideliikennealueet, muodostuu uusi kortteli 45057, piirustus nro 12633, Itäkeskuksen Jokerikortteli, dnro HEL 2018-010884.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12633

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12633

Helsingissä 4.9.2020


Stadsfullmäktige har 26.8.2020, § 187, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Östra centrum, kvarteret 45172 samt gatu- och spårtrafikområden, det nya kvarteret 45057 bildas, ritning nr 12633, Östra centrums Jokerkvarter, dnr HEL 2018-010884.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12633

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12633

Helsingfors 4.9.2020


JAA
04.09.2020 13:00