Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Malmi, Askartie 2 - Godkännande av detaljplan: Malm, Askarslättsvägen 2

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020, § 186, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Malmi, Ylä-Malmi, tontti 38139/4, piirustus nro 12622, Askartie 2, dnro HEL 2018-007524.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12622

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12622

Helsingissä 4.9.2020


Stadsfullmäktige har 26.8.2020, § 186, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Malm, Övre Malm, tomten 38139/4, ritning nr 12622, Askarslättsvägen 2, dnr HEL 2018-007524.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12622

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12622

Helsingfors 4.9.2020


JAA
04.09.2020 15:55