Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pakila, Pakilantie 59, 81 a ja Ripusuontie 59 - Godkännande av detaljplan: Baggböle, Baggbölevägen 59, 81 a och Ripukärrsvägen 59

Kaupunginvaltuusto on 26.8.2020, § 185, päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pakila, Länsi-Pakila, tontit 34089/25 ja 34163/19 ja 28, piirustus nro 12233, Pakilantie 59, 81 a ja Ripusuontie 59, dnro HEL 2012-013959.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12233

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12233

Helsingissä 4.9.2020


Stadsfullmäktige har 26.8.2020, § 185, fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Baggböle, Västra Baggböle, tomter 34089/25, 34163/19 och 28, ritning nr 12233, Baggbölevägen 59, 81 a och Ripukärrsvägen 59, dnr HEL 2012-013959.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12233

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12233

Helsingfors 4.9.2020


JAA
04.09.2020 13:00