Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Hotelli Katajanokan laajennus - Detaljplan som trätt i kraft: Hotell Katajanokka utvidgning

Kaupunginvaltuuston 10.6.2020 § 161 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, tontti 8191/2 sekä puistoalue, piirustus nro 12542, Hotelli Katajanokan laajennus, dnro HEL 2017-013924.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12542

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12542

Helsingissä 29.7.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 10.6.2020 § 161 har trätt i kraft:

Skatudden, tomten 8191/2 samt parkområde, ritning nr 12542, Hotell Katajanokka utvidgning, dnr HEL 2017-013924.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12542

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12542

Helsingfors 29.7.2020


JAA
29.07.2020 09:39