Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vanhakaupunki, Hämeentie 157 - Detaljplan som trätt i kraft: Gammelstaden, Tavastvägen 157

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 144 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vanhakaupunki, tontti 27671/7, piirustus nro 12592, Hämeentie 157, dnro HEL 2016-012443.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12592

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12592

Helsingissä 22.7.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.5.2020 § 144 har trätt i kraft:

Gammelstaden, tomten 27671/7, ritning nr 12592, Tavastvägen 157, dnr HEL 2016-012443.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12592

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12592

Helsingfors 22.7.2020


JAA
22.07.2020 12:54