Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Alppiharju, Helsinginkuja 6 - Detaljplan som trätt i kraft: Åshöjden, Helsingegränden 6

Kaupunginvaltuuston 27.5.2020 § 143 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Alppiharju, Harju, tontti 575 tonttia/17, piirustus nro 12588, Helsinginkuja 6, dnro HEL 2016-013874.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12588

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12588

Helsingissä 22.7.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.5.2020 § 143 har trätt i kraft:

Åshöjden, Ås, tomten 575/17, ritning nr 12588, Helsingegränden 6, dnr HEL 2016-013874.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12588,

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12588

Helsingfors 22.7.2020


JAA
22.07.2020 08:00