Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Kielilukio, Kiviparintie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Språkgymnasium, Stenparsvägen 1


Kaupunginvaltuuston 6.5.2020 § 132 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45130 sekä puisto- ja katualue, piirustus nro 12614, Kielilukio, Kiviparintie 1, dnro HEL 2019-002069.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12614

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12614

Helsingissä 8.7.2020

 


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 6.5.2020 § 132 har trätt i kraft:

Botby, Kvarnbäcken, kvarteret 45130 samt park- och gatuområde, ritning nr 12614, Språkgymnasium, Stenparsvägen 1, dnr HEL 2019-002069.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12614

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12614

Helsingfors 8.7.2020


JAA
08.07.2020 09:00