Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kaarela, Kannelmäki, Pasuunakuja 1 - Godkännande av detaljplan: Kårböle, Gamlas, Basungränden 1

Kaupunginvaltuusto on 17.6.2020 § 176 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kaarela, Kannelmäki, tontti 33092/2, piirustus nro 12612, Kannelmäki, Pasuunakuja 1, dnro HEL 2017-010959.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12612

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12612

Helsingissä 23.6.2020


Stadsfullmäktige har 17.6.2020 § 176 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kårböle, Gamlas, tomten 33092/2, ritning nr 12612, Gamlas, Basungränden 1, dnr HEL 2017-010959.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12612

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12612

Helsingfors 23.6.2020


JAA
23.06.2020 09:00