Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Gotlanninkatu 1–3 - Godkännande av detaljplan: Botby, Gotlandsgatan 1–3

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 146 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Itäkeskus, kortteli 45052 sekä puisto- ja katualueet, muodostuu uusi kortteli 45055, piirustus nro 12599, Gotlanninkatu 1–3, dnro HEL 2018-004631.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12599

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12599

Helsingissä 12.6.2020


Stadsfullmäktige har 27.5.2020 § 146 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Östra centrum, kvarteret 45052 samt park- och gatuområden, det nya kvarteret 45055 bildas, ritning nr 12599, Gotlandsgatan 1–3, dnr HEL 2018-004631.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12599

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12599

Helsingfors 12.6.2020


JAA
12.06.2020 16:01