Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vanhakaupunki, Hämeentie 157 - Godkännande av detaljplan: Gammelstaden, Tavastvägen 157

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 144 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vanhakaupunki, tontti 27671/7, piirustus nro 12592, Hämeentie 157, dnro HEL 2016-012443.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12592

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12592

Helsingissä 12.6.2020


Stadsfullmäktige har 27.5.2020 § 144 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Gammelstaden, tomten 27671/7, ritning nr 12592, Tavastvägen 157, dnr HEL 2016-012443.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12592

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12592

Helsingfors 12.6.2020


JAA
12.06.2020 14:00