Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Alppiharju, Helsinginkuja 6 - Godkännande av detaljplan: Åshöjden, Helsingegränden 6

Kaupunginvaltuusto on 27.5.2020 § 143 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Alppiharju, Harju, tontti 575/17, piirustus nro 12588, Helsinginkuja 6, dnro HEL 2016-013874.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12588

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12588

Helsingissä 12.6.2020


Stadsfullmäktige har 27.5.2020 § 143 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Åshöjden, Ås, tomten 575/17, ritning nr 12588, Helsingegränden 6, dnr HEL 2016-013874.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12588

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12588

Helsingfors 12.6.2020


JAA
12.06.2020 14:00