Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Kielilukio, Kiviparintie 1 - Godkännande av detaljplan: Botby, Språkgymnasium, Stenparsvägen 1

Kaupunginvaltuusto on 6.5.2020 § 132 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Myllypuro, kortteli 45130 sekä puisto- ja katualue, piirustus nro 12614, Kielilukio, Kiviparintie 1, dnro HEL 2019-002069.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12614

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12614

Helsingissä 29.5.2020


Stadsfullmäktige har 6.5.2020 § 132 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Kvarnbäcken, kvarteret 45130 samt park- och gatuområde, ritning nr 12614, Språkgymnasium, Stenparsvägen 1, dnr HEL 2019-002069.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12614

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12614

Helsingfors 29.5.2020


JAA
29.05.2020 00:00