Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vartiokylä, Puotilan ostari - Detaljplan som trätt i kraft: Botby, Botby gård köpcentrum

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 116 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vartiokylä, Puotila, kortteli 45205 ja katualueet, piirustus nro 12595, Puotilan ostari, dnro HEL 2018-005995.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12595

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12595

Helsingissä 26.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.4.2020 § 116 har trätt i kraft:

Botby, Botby gård, kvarteret 45205 och gatuområden, ritning nr 12595, Botby gård köpcentrum, dnr HEL 2018-005995.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12595

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12595

Helsingfors 26.5.2020


JAA
26.05.2020 00:00