Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kamppi, Kampin hiljentymiskappeli - Detaljplan som trätt i kraft: Kampen, Tystnadens kapell i Kampen

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 115 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kamppi, tontti 4012/1 ja torialue, piirustus nro 12611, Kampin hiljentymiskappeli, dnro HEL 2018-010343.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12611

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12611

Helsingissä 26.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.4.2020 § 115 har trätt i kraft:

Kampen, tomten 4012/1 och torgområde, ritning nr 12611, Tystnadens kapell i Kampen, dnr HEL 2018-010343.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12611

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12611

Helsingfors 26.5.2020


JAA
26.05.2020 00:00