Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Lauttasaari, Särkiniementie 3 - Detaljplan som trätt i kraft: Drumsö, Mörtnäsvägen 3

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 114 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Lauttasaari, Vattuniemi, tontti 31120/1, piirustus nro 12533, Särkiniementie 3, dnro HEL 2016-009547.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12533

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12533

Helsingissä 26.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.4.2020 § 114 har trätt i kraft:

Drumsö, Hallonnäs, tomten 31120/1, ritning nr 12533, Mörtnäsvägen 3, dnr HEL 2016-009547.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12533

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12533

Helsingfors 26.5.2020


JAA
26.05.2020 00:00