Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Gunillantie 3 - Detaljplan som trätt i kraft: Degerö, Gunillavägen 3

Kaupunginvaltuuston 8.4.2020 § 113 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Laajasalo, Yliskylä, tontti 49077/2 sekä katu-, pysäköimis- ja puistoalueet, piirustus nro 12568, Gunillantie 3, dnro HEL 2014-000645.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12568

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12568

Helsingissä 26.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 8.4.2020 § 113 har trätt i kraft:

Degerö, Uppböle, tomten 49077/2 samt gatu-, parkerings- och parkområden, ritning nr 12568, Gunillavägen 3, dnr HEL 2014-000645.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12568

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12568

Helsingfors 26.5.2020


JAA
26.05.2020 00:00