Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Etu-Töölö, Leppäsuonkatu 7 - Detaljplan som trätt i kraft: Främre Tölö, Allkärrsgatan 7

Kaupunginvaltuuston 25.3.2020 § 101 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Etu-Töölö, tontti 411/22 tason -2.0 yläpuoli, piirustus nro 12596, Leppäsuonkatu 7, dnro HEL 2014-011588.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12596

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12596

Helsingissä 9.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 25.3.2020 § 101 har trätt i kraft:

Främre Tölö, tomten 411/22 ovanför nivån -2.0, ritning nr 12596, Allkärrsgatan 7, dnr HEL 2014-011588.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12596

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12596

Helsingfors 9.5.2020


JAA
09.05.2020 00:00