Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Pitäjänmäki, Hiilloskuja 1 ja 5 - Detaljplan som trätt i kraft: Sockenbacka, Glödgränden 1 och 5

Kaupunginvaltuuston 11.3.2020 § 87 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue, kortteli 46028, piirustus nro 12066, Hiilloskuja 1 ja 5, dnro HEL 2011-001867.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12066

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12066

Helsingissä 6.5.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 11.3.2020 § 87 har trätt i kraft:

Sockenbacka, Sockenbacka industriområde, kvarteret 46028, ritning nr 12066, Glödgränden 1 och 5, dnr HEL 2011-001867.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12066

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12066

Helsingfors 6.5.2020


JAA
06.05.2020 00:00