Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Eira, Länsisatama, Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos - Godkännande av detaljplan: Eira, Västra hamnen, Ärtholmens detaljplan och detaljplaneändring

Kaupunginvaltuusto on 22.4.2020 § 124 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Eira, vesialue, Länsisatama, Hernesaari, Jätkäsaari, osat kortteleista 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, korttelit 20856, 20857, 20863, 20866 ja 20867, katu-, puisto-, satama-, venesatama-, erityis- ja vesialueet, asemakaava sekä Eira, katu-, pysäköinti-, venesatama-, puisto- ja vesialueet, Länsisatama, Hernesaari, osa tontista 20176/19, korttelit 20181, 20235–20237, 20240–20243, katu-, satama-, rautatie-, puisto- ja vesialueet (muodostuvat uudet korttelit 20850–20871), asemakaavan muutos, piirustus nro 12510 osat 1 ja 2, Hernesaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, dnro HEL 2017-013476.

Asemakaavan ja asemakaavan muutos kartta, piirustus nro 12510, osa 1/2

Asemakaavan ja asemakaavan muutos kartta, piirustus nro 12510, osa 2/2

Asemakaava- ja asemakaavan muutos nro 12510 selostus

Helsingissä 30.4.2020


Stadsfullmäktige har 22.4.2020 § 124 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Eira, vattenområden, Västra hamnen, Ärtholmen, Busholmen, del av kvarteren 20243, 20854, 20855, 20862, 20864, 20868, kvarteren 20856, 20857, 20863, 20866 och 20867, gatu-, park-, hamn-, småbåtshamns-, special- och vattenområden, detaljplan samt Eira, gatu-, parkerings-, småbåtshamns-, park- och vattenområden, Västra hamnen, Ärtholmen, del av tomten 20176/19, kvarteren 20181, 20235–20237, 20240–20243, gatu-, hamn-, järnvägs-, park- och vattenområden, (de nya kvarteren 20850–20871 bildas) detaljplaneändring, ritning nr 12510 delar 1 och 2, Ärtholmens detaljplan och detaljplaneändring, dnr HEL 2017-013476.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12510 del 1/2

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12510 del 1/2

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12510

Helsingfors 30.4.2020


JAA
30.04.2020 10:00