Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Vallila, Sörnäinen, Hermanni, Toukola, Hermannin rantatie - Detaljplan som trätt i kraft: Vallgård, Sörnäs, Hermanstad, Majstad, Hermanstads strandväg

Kaupunginvaltuuston 26.2.2020 § 61 hyväksymä asemakaava ja asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Vallila, katualue, asemakaava sekä Sörnäinen, katu- ja satama-alue, Hermanni, Kyläsaari, Hermanninmäki, Hermanninranta, kortteli 21001, tontit 21274/12 ja 21659/6, puisto-, rautatie-, satama- ja katualueet ja kaupunginosan raja, Vallila, katu- ja puistoalueet, Toukola, Arabianranta, katu- ja puistoalueet, asemakaavan muutos, piirustus nro 12578, Hermannin rantatie, dnro HEL 2017-009916.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12578

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12578

Helsingissä 27.4.2020


En detaljplan och detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 26.2.2020 § 61 har trätt i kraft:

Vallgård, gatuområde, detaljplan samt Sörnäs, gatu- och hamnområde, Hermanstad, Byholmen, Hermanstadsbacken, Hermanstadsstranden, kvarteret 21001, tomterna 21274/12 och 21659/6, park-, järnvägs-, hamn- och gatuområden och stadsdelsgräns, Vallgård, gatu- och parkområden, Majstad, Arabiastranden, gatu- och parkområden, detaljplaneändring, ritning nr 12578, Hermanstads strandväg, dnr HEL 2017-009916.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12578

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12578

Helsingfors 27.4.2020


JAA
27.04.2020 09:41