Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Vartiokylä, Puotilan ostari- Godkännande av detaljplan: Botby, Botby gård köpcentrum

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 116 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Vartiokylä, Puotila, kortteli 45205 ja katualueet, piirustus nro 12595, Puotilan ostari, dnro HEL 2018-005995.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12595

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12595

Helsingissä 20.4.2020


Stadsfullmäktige har 8.4.2020 § 116 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Botby, Botby gård, kvarteret 45205 och gatuområden, ritning nr 12595, Botby gård köpcentrum, dnr HEL 2018-005995.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12595

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12595

Helsingfors 20.4.2020


JAA
20.04.2020 09:50