Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kamppi, Kampin hiljentymiskappeli - Godkännande av detaljplan: Kampen, Tystnadens kapell i Kampen

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 115 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kamppi, tontti 4012/1 ja torialue, piirustus nro 12611, Kampin hiljentymiskappeli, dnro HEL 2018-010343.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12611

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12611

Helsingissä 20.4.2020


Stadsfullmäktige har 8.4.2020 § 115 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kampen, tomten 4012/1 och torgområde, ritning nr 12611, Tystnadens kapell i Kampen, dnr HEL 2018-010343.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12611

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12611

Helsingfors 20.4.2020


JAA
20.04.2020 09:37