Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Kruununhaka, Sörnäinen, Kallio, Hakaniemenranta - Godkännande av detaljplan: Kronohagen, Sörnäs, Berghäll, Hagnäskajen

Kaupunginvaltuusto on 8.4.2020 § 112 päättänyt seuraavan alueen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Kruununhaka, venesatama ja vesialue, Sörnäinen, Vilhonvuori, puisto-, vesi- ja katualueet, Kallio, Siltasaari, vesi- ja katualueet sekä Kruununhaka, puisto-, vesi- ja katualueet; Sörnäinen, Vilhonvuori, venesatama ja katualue; Kallio, Siltasaari, kortteli 206 sekä vesi- ja katualueet, muodostuvat uudet korttelit 10397, 11207 ja 11209, piirustus nro 12575, Hakaniemenranta, dnro HEL 2013-002028.

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12575

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12575

Helsingissä 20.4.2020


Stadsfullmäktige har 8.4.2020 § 112 fattat beslut om en detaljplan och detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Kronohagen, småbåtshamn och vattenområde, Sörnäs, Vilhelmsberg, park-, vatten- och gatuområden, Berghäll, Broholmen, vatten- och gatuområden samt Kronohagen, park-, vatten- och gatuområden; Sörnäs, Vilhelmsberg, småbåtshamn och gatuområde; Berghäll, Broholmen, kvarteret 206 samt vatten- och gatuområden, de nya kvarteren 10397, 11207 ja 11209 bildas, ritning nr 12575, Hagnäskajen, dnr HEL 2013-002028.

Detaljplanens och detaljplaneändringens karta, ritning nr 12575

Detaljplanens och detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12575

Helsingfors 20.4.2020


JAA
20.04.2020 08:44