Suoraan sisältöön

Osittain voimaan tullut asemakaava: Laajasalo, Kruunuvuori - Detaljplan som delvis trätt i kraft: Degerö, Kronberget

Kaupunginvaltuusto on 13.6.2018 § 182 hyväksynyt Laajasalon, Kruunuvuorenrannan, korttelien 49316–49326 sekä lähivirkistys-, vesi-, luonnonsuojelu-, katu-, puisto- ja venesatama-alueiden asemakaavan sekä Laajasalon, Kruunuvuorenrannan korttelin 49277 sekä lähivirkistys-, erityis-, katu- ja liikennealueiden asemakaavan muutoksen, muodostuvat uudet korttelit 49316-49326, piirustus 12330 osat A ja B, Kruunuvuori.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on valitettu. Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 8.3.2019. Hallinto-oikeuden päätöksestä on haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Kaupunginhallitus päätti 30.3.2020 § 221 määrätä asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330 osat A ja B tulemaan osittain voimaan, ennen kuin se on saanut lainvoiman, Koirasaarentien ja sen eteläpuolisten alueiden osalta oheisen kartan mukaisesti. Tällä kuulutuksella asemakaava ja asemakaavan muutos tulee voimaan muilta kuin valituksenalaisilta osin, dnro HEL 2011-004059.

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 (osa A), josta ilmenee voimaan saatettava alue

Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 12330 (osa B) asemakaavan merkinnät ja määräykset

Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 12330 selostus

Helsingissä 8.4.2020


Stadsfullmäktige har 13.6.2018 § 182 godkänt detaljplan för Degerö, Kronbergsstranden, kvarteren 49316–49326 samt närrekreations-, vatten-, naturskydds-, gatu-, park- och småbåtshamnområden samt detaljplaneändring för Degerö, Kronbergsstranden, kvarteret 49277 samt närrekreations-, special-, gatu- och trafikområden, nya kvarter 49316–49326 bildas, ritning nr 12330 del A och B, Kronberget.

Stadsfullmäktiges beslut har överklagats. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade besvären 8.3.2019. Besvärstillstånd över förvaltningsdomstolens beslut har sökts hos högsta förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen beslutade 30.3.2020 § 221 bestämma att detaljplaneändringen nr 12330 del A och B delvis ska träda i kraft innan den har vunnit laga kraft, för Hundholmsvägen och områdena söder om denna i enlighet med den bifogade kartan. Detaljplanen och detaljplaneändringen träder i kraft genom denna kungörelse med undantag för det som överklagats, dnr HEL 2011-004059.

Detaljplan och detaljplaneändring nr 12330 (del A), varav framgår det område för vilket detaljplanen träder i kraft

Detaljplan och detaljplaneändring nr 12330 (del B), detaljplanebeteckningar och bestämmelser

Detaljplan och detaljplaneändring nr 12330, beskrivning

Helsingfors 8.4.2020


JAA
08.04.2020 00:00