Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Pitäjänmäki, Hiilloskuja 1 ja 5 - Godkännande av detaljplan: Sockenbacka, Glödgränden 1 och 5

Kaupunginvaltuusto on 11.3.2020 § 87 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Pitäjänmäki, Pitäjänmäen teollisuusalue, kortteli 46028, piirustus nro 12066, Hiilloskuja 1 ja 5, dnro HEL 2011-001867.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12066

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12066

Helsingissä 25.3.2020


Stadsfullmäktige har 11.3.2020 § 87 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Sockenbacka, Sockenbacka industriområde, kvarteret 46028, ritning nr 12066, Glödgränden 1 och 5, dnr HEL 2011-001867.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12066

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12066

Helsingfors 25.3.2020


JAA
25.03.2020 00:00