Suoraan sisältöön

Asemakaavan hyväksyminen: Länsisatama, Porkkalankadun toimitilat - Godkännande av detaljplan: Västra hamnen, Porkalagatan anläggningar

Kaupunginvaltuusto on 11.3.2020 § 86 päättänyt seuraavan alueen asemakaavan muutoksesta, minkä vuoksi alueella on maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n 3 momentin perusteella voimassa rakennuskielto, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman:

Länsisatama, Ruoholahti, tontti 20797/2 ja katualueet, muodostuu uusi kortteli nro 20798, piirustus nro 12597, Porkkalankadun toimitilat, HEL 2018-012625.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12597

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12597

Helsingissä 25.3.2020


Stadsfullmäktige har 11.3.2020 § 86 fattat beslut om en detaljplaneändring för följande område och på grund av detta gäller för området byggförbud med stöd av 53 § 3 mom. i markanvändnings- och bygglagen tills beslutet om godkännande har vunnit laga kraft:

Västra hamnen, Gräsviken, tomten 20797/2 och gatuområden, det nya kvarteret 20798 bildas, ritning nr 12597, Porkalagatan anläggningar, dnr HEL 2018-012625.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12597

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12597

Helsingfors 25.3.2020


JAA
25.03.2020 00:00