Suoraan sisältöön

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Vartiokylä, Itäkeskuksen Jokerikortteli - Detaljplaneförslag framlagt: Botby, Östra centrums Jokerkvarter

Seuraavan alueen asemakaavaehdotus on nähtävillä 21.2.–23.3.2020:

Vartiokylä, Itäkeskus, kortteli 45172 sekä katu- ja raideliikennealueet, muodostuu uusi kortteli 45057, piirustus nro 12633, Itäkeskuksen Jokerikortteli, dnro HEL 2018-010884.

Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12633

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12633

Vuorovaikutusraportti

Asemakaavaehdotus on nähtävillä Internet-sivulla www.hel.fi/kaavakuulutukset ja siihen voi tutustua myös osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat. Asemakaavaehdotuksesta on mahdollista esittää mielipide (muistutus). Mahdolliset muistutukset osoitetaan kirjallisina kaupunkiympäristölautakunnalle, ja ne on toimitettava Helsingin kaupungin kirjaamoon (Pohjoisesplanadi 11–13) ennen nähtävilläoloajan päättymistä klo 16:00 mennessä. Sähköpostiosoite on helsinki.kirjaamo@hel.fi ja postiosoite on Helsingin kaupungin kirjaamo, kaupunkiympäristölautakunta, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki.

Helsingissä 21.2.2020


Ett detaljplaneförslag för det nedannämnda området är framlagt 21.2–23.3.2020:

Botby, Östra centrum, kvarteret 45172 samt gatu- och spårtrafikområden, det nya kvarteret 45057 bildas, ritning nr 12633, Östra centrums Jokerkvarter, dnr HEL 2018-010884.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12633

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12633

Rapporten om växelverkan

Detaljplaneförslaget är framlagt på webbsidan www.hel.fi/kaavakuulutukset. Förslaget finns också på internetadressen www.hel.fi/suunnitelmat. Det är möjligt att framföra åsikter (anmärkningar) om detaljplaneförslagen. Eventuella anmärkningar riktas skriftligt till stadsmiljönämnden. De ska vara Helsingfors stads registratorskontor (Norra esplanaden 11–13) tillhanda innan framläggningstiden går ut före kl. 16:00. E-postadressen är helsinki.kirjaamo@hel.fi och postadressen är Helsingfors stads registratorskontor, stadsmiljönämnden, PB 10, 00099 Helsingfors stad.

Helsingfors 21.2.2020


JAA
21.02.2020 00:00