Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Katajanokka, Kanavakatu 14 - Detaljplan som trätt i kraft: Skatudden, Kanalgatan 14

Kaupunginvaltuuston 31.1.2018 § 26 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Katajanokka, tontti 8189/4 ja katualue, piirustus nro 12446, Kanavakatu 14, dnro HEL 2015-001868.

Kaupunginvaltuuston päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on päätöksellään 6.3.2019 hylännyt valitukset. Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 10.2.2020 hylännyt valituslupahakemuksen.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12446

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12446

Helsingissä 12.2.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 31.1.2018 § 26 har trätt i kraft:

Skatudden, tomten 8189/4 och gatuområde, ritning nr 12446, Kanalgatan 14, dnr HEL 2015-001868.

Stadsfullmäktiges beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 6.3.2019 förkastat besvären. Högsta förvaltningsdomstolen har 10.2.2020 avslagit ansökan om besvärstillstånd.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12446

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12446

Helsingfors 12.2.2020


JAA
12.02.2020 00:00