Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Kulosaari, Kulosaaren yhteiskoulu - Detaljplan som trätt i kraft: Brändö, Brändö samskola

Kaupunginvaltuuston 27.11.2019 § 344 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Kulosaari, tontti 42052/4 sekä katu-, puisto- ja urheilualueet, piirustus nro 12593, Kulosaaren yhteiskoulu, dnro HEL 2018-003435.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12593

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12593

Helsingissä 22.1.2020


En detaljplaneändring som stadsfullmäktige godkänt 27.11.2019 § 344 har trätt i kraft:

Brändö, tomten 42052/4 samt gatu-, park- och idrotsområden, ritning nr 12593, Brändö samskola, dnr HEL 2018-003435.

Detaljplaneändringens karta, ritning nr 12593

Detaljplaneändringens beskrivning, ritning nr 12593

Helsingfors 22.1.2020


JAA
22.01.2020 00:00