Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Konala, Malminkartanontie 1 - Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Malmgårdsvägen 1


Voimaan tullut asemakaava: Konala, Malminkartanontie 1

Kaupunkiympäristölautakunnan 26.5.2020 § 315 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan:

Konala, kortteli 32043, tontit 7 ja 8 sekä katu- ja puistoalueet, piirustus nro 12636, Malminkartanontie 1. Dnro HEL 2019-004460.

Asemakaavamuutoksen kartta, piirustus nro 12636

Asemakaavamuutoksen selostus, piirustus nro 12636

Helsingissä 16.7.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Kånala, Malmgårdsvägen 1

 En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 26.5.2020 § 315  har trätt i kraft:

Kånala, kvarteret 32043, tomterna 7 och 8 samt gatu- och parkområden, ritning nr 12636, Malmgårdsvägen 1. Dnr HEL 2019-004460.

Detaljplaneändringenskarta, ritning nr 12636

Detaljplaneändringensbeskrivning, ritning nr 12636

Helsingfors 16.7.2020


JAA
16.07.2020 00:00