Suoraan sisältöön

Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Tiilimäki 22 - Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Tegelbacken 22


Voimaan tullut asemakaava: Munkkiniemi, Tiilimäki 22 

Kaupunkiympäristölautakunnan 22.10.2019 § 511 hyväksymä asemakaavan muutos on tullut voimaan: 

Munkkiniemi, tontti 30024/23 ja katualue (piirustus nro 12573): Tiilimäki 22. HEL 2018-012908. 

Kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä valitettiin. Helsingin hallinto-oikeus on 3.11.2020 hylännyt valituksen.

 Asemakaavaehdotuksen kartta, piirustus nro 12573

Asemakaavaehdotuksen selostus, piirustus nro 12573

Helsingissä 15.12.2020


Detaljplan som trätt i kraft: Munksnäs, Tegelbacken 22 

En detaljplaneändring som stadsmiljönämnden godkänt 22.10.2019 § 511 har trätt i kraft: 

Munksnäs, tomten 30024/23 och gatuområde (ritning nr 12573): Tegelbacken 22. Dnr HEL 2018-012908.

Stadsmiljönämndens beslut överklagades. Helsingfors förvaltningsdomstol har 3.11.2020 förkastat besvären.

Detaljplaneförslagets karta, ritning nr 12573

Detaljplaneförslagets beskrivning, ritning nr 12573

Helsingfors 15.12.2020


JAA
15.12.2020 09:03